Hosting Linux

Hosting-L01


 • 300MB dung lượng

 • 30GB Bandwidth

 • 03 Email

 • 00 Addon

 • 02 Subdomain

 • 01 FTP

 • 01 MySQL


Hosting-L02


 • 600MB dung lượng

 • 50GB Bandwidth

 • 03 Email

 • 00 Addon

 • 02 Subdomain

 • 02 FTP

 • 02 MySQL


Hosting-L03


 • 1000MB dung lượng

 • 90GB Bandwidth

 • 08 Email

 • 02 Addon

 • 10 Subdomain

 • 10 FTP

 • 05 MySQL


Hosting-L04


 • 3000MB dung lượng

 • 250GB Bandwidth

 • 10 Email

 • 03 Addon

 • 20 Subdomain

 • 20 FTP

 • 20 MySQL


Hosting-L05


 • 5000MB dung lượng

 • 450GB Bandwidth

 • 40 Email

 • 05 Addon

 • 40 Subdomain

 • 40 FTP

 • 40 MySQL